Regulamin świadczenia usług, przygotowywania i dostawy posiłków w ramach

Cateringu Dietetycznego „Papaj Box”

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Właścicielem marki „Papaj Box” jest firma Papaj Fit Maria Pachur, z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Węglowej 2 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod NIP 586-10-89-317, REGON 365898828.

 

§2 DEFINICJE

Art. 1

Regulamin - Niniejszy Regulamin. Określa warunki świadczenia Usług przez Papaj Fit Maria Pachur a w szczególności warunki składania zamówienia, zmiany i odwoływania zamówień, zawieszanie pakietów, warunki realizacji zamówień oraz sposób zapłaty. Klient zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, a przyjęcie oferty przez Klienta stanowi akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego wzorzec umowy w rozumieniu Art. 384 kodeksu cywilnego. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Usługi - przygotowanie i dostarczanie przez firmę Papaj Fit posiłków w zestawach w ramach tzw. cateringu dietetycznego.

Klient - pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, korzystająca z Usług.

 

§3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Art. 1

Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Pakiet”):

 • Dieta Standard (1000 kcal, 1500 kcal lub 2000 kcal) - 5 posiłków dziennie w pakietach 3, 5,10,15,20 dniowych lub 6,12,18,24 dniowych

 • Dieta Wegetariańska (1000 kcal, 1500 kcal lub 2000 kcal) - 5 posiłków dziennie w pakietach 3, 5,10,15,20 dniowych lub 6,12,18,24 dniowych

 • Dieta Sport (3500 kcal) - 5 posiłków dziennie w pakietach 3, 5,10,15,20 dniowych lub 6,12,18,24 dniowych

Art. 2

Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo Papaj Box. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku dostępnym pod adresem www.papajbox.pl (zakładka „cennik”).

Menu znajdujące się na stronie internetowej www.papajbox.pl jest przykładowe. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu.

 

§4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Art. 1

 1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.

Art. 2

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez osobę, zamierzającą skorzystać z Usług („Zamawiający”):
  - Mailowo poprzez wysłanie maila na adres zamowienia@papajbox.pl
  - Poprzez odpowiedni formularz, dostępny pod adresem www.papajbox.pl
  - Telefonicznie pod nr : 513 167 363 lub 535 665 444 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

 2. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego przyjęcia przez firmę Papaj Fit za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany pakiet, adres dostawy, daty i godziny dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu.

 3. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 19.00 będą realizowane na drugi dzień roboczy następujący po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 19.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane od trzeciego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia.

Art. 3

 1. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego pakietu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy zamowienia@papajbox.pl.

 2. W przypadku płatności gotówką, Klient zobowiązany jest do uregulowania wartości zamówionego pakietu w dniu pierwszej dostawy.

 

 

Art. 4

 1. Poza informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania Zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest poinformować Papaj Fit o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.

 2. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia – także z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności firmy Papaj Fit za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu o pozostałych przyjmowanych przez klienta płynach i produktach.

 

Art. 5

 1. Zamawiającym pakiety w serwisie papajbox.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.

 

§5 PŁATNOŚCI

 

Art. 1

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie na podstawie potwierdzenia zamówienia w jeden z następujących sposobów:
  - przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy

        - gotówką, w dniu pierwszej dostawy, zgodnie z wartością zamówionego pakietu

 1. Za dzień płatności uważany jest

        - dzień zaksięgowania wpłaty na koncie firmy Papaj Fit, bądź przesłania potwierdzenia bankowego przelewu elektronicznego             w formie pliku PDF.

        - w przypadku płatności gotówką dniem płatności jest dzień pierwszej dostawy.

 1. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty w ciągu 4 dni, zamówienie zostanie anulowane.

 

Art. 2

 1. Usługodawca w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniony jest z wydawania Klientowi paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT.

 

 

§6 DOSTAWA

 

Art. 1

Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale godzinowym, pomiędzy 6:00 - 9:00.

Art. 2

W przypadku pakietów z sobotami catering dostarczany jest w piątek na dwa dni (piątek i sobotę) .

Art. 3

Dostawy nie odbywają się w soboty, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy. W przypadku Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych oraz „długich weekendów” firma Papaj Fit planuje dostawy w innym systemie, niż standardowo informując o zmianach Klienta odpowiednio wcześniej.

Art. 4

W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia, spowodowanego nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną do godz.14:00 dnia poprzedzającego Dostawę, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 

§7 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Art. 1

W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość dokonania zmian dotyczących: rodzaju lub kaloryczności wybranej diety, adresu i godziny dostawy, dokonania zawieszenia realizacji usługi. W tym przypadku Klient zobowiązany jest do uregulowania różnicy w należnościach, które powstały z tytułu zmiany.

Art. 2

Warunkiem dokonania zmian diety, jej kaloryczności, czy zawieszenia dostaw jest poinformowanie Papaj Fit do godz. 19:00 na dwa dni robocze przed realizacją dostawy zamówienia.

W przypadku zmiany godziny i/lub adresu dostawy klient musi ją zgłosić do firmy Papaj Fit nie później niż do godz.10:00 dnia poprzedzającego dostawę.

W przypadku zmian obejmujących sobotę należy je zgłosić do firmy Papaj Fit najpóźniej do godziny 12.00 w czwartek. Od poniedziałku do piątku zmian można dokonywać w godzinach 8:00 – 16:00 telefonicznie na numer 513 167 363 lub 535 665 444 bądź drogą elektroniczną. Podczas weekendu informacje dotyczące zmian należy kierować na: kontakt@papajbox.pl

Art. 3

Zmiany zgłoszone po upływie terminów podanych w §7 Art. 2 nie będą realizowane.

Art. 4

Wprowadzone przez Klienta zmiany potwierdzane są każdorazowo przez Firmę Papaj Fit wysłaniem wiadomości elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

Art. 5

W wypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do pierwotnego zamówienia istnieją dwa sposoby wyrównania wartości zamówienia. Klient może dostać zwrot powstałej nadpłaty lub może rozliczyć się przy następnym zamówieniu.

 

§8 REKLAMACJE

 

Art. 1

Reklamacje w związku z korzystaniem z usług Papaj Fit można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres kontakt@papajbox.pl

Art. 2

Reklamacje należy składać w terminie maksymalnie do 3 dni, licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji wraz z jego opisem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

Art. 3

W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji firma Papaj Fit poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź rekompensaty za niewywiązanie się z przedmiotu Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą mailową.

Art. 4

W razie stwierdzenia przez firmę Papaj Fit, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem, firma Papaj Fit poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień przedstawiając stosowne uzasadnienie.

 

 

zamowienia@papajbox.pl

www.facebook.com/papajbox

Tel.: 535 665 444    |

Kontakt : zamowienia@papajbox. pl     |

Tel.: 513 167 363    |

Regulamin     |

Polityka Prywatności